Move forward with confidence

Kvalitet- och miljöledning
Miljö
Arbetsmiljö
IATF
Livsmedel
Spårbarhet & Hållbarhet 
IRISKVALITET OCH MILJÖLEDNING

Grundkurs - ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015  

Ett väl fungerande kvalitets- och miljöledningssystem innebär nöjda kunder och maximerad kostnadseffektivitet genom bl.a. engagerade medarbetare. I denna kurs går vi igenom kraven och lär känna nyttan med ledningssystemen, deras framgångsfaktorer samt kännedom om hur de bidrar till ökad effektivitet.  

  

Stockholm 24-25 mars, oktober 2020 Göteborg 14-15 maj, september 2020 Malmö december 2020 

Antal dagar: 2 Pris: 10,900 kr Kursledare: Gabriel Bosaeus  

Anmäl mig!


Internrevision - ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015  

Interna revisioner är ett utmärkt verkyg för att förbättra verksamheten. Lär dig grunderna i lyckad revisionsteknik - planering, genomförande och uppföljning och hur du effektiviserar dessa. Vi går dessutom igenom kraven i standarderna utifrån en revisionsaspekt.

 

Göteborg 27-29 april, september 2020 Stockholm 5-7 maj, november 2020 

Antal dagar: 3 Pris: 15,900 kr Kursledare: Gabriel Bosaeus/Christos Skodras  

MILJÖ

Miljöarbete i ett livscykelsperspektiv

Grundutbildning i LCA och hur man kan använda sig av verktyget i miljöarbetet, miljökommunikation och hur resultaten kan användas i processerna. Kursen bidrar till att stärka företagets miljöarbete så att ni kan förbättra er miljöprestanda. Tillfället visar bl.a. på goda av exempel och genom kursen tillges du kunskap i att beakta produkters hela livscykel och på så sätt få bättre fokus på miljöarbetet och kan lägga resurserna där de gör mest nytta och ger bäst mervärde.  


Hålls som webbinarium i mars och i oktober 2020

Antal dagar: 1 Pris: 5,900 kr Kursledare: Marcus Wendin  

 

  


Miljölagstiftning 

Kursen ger dig en bra grund för att förstå miljölagstiftningen och dess uppbyggnad samt de viktigaste kraven som ställs på en verksamhet. Detta underlättar ditt arbete med att tolka lagkrav, hantera förändringar, följa upp efterlevnaden och hantera myndighetsärenden inom området.  

Utbildningen kan anpassas efter begäran, med önskat fokus på:  

- Miljöbalken och dess förordningar allmänt - Avfallslagstiftning fördjupning - Kemikalielagstiftning fördjupning - Prövning (anmälan/tillstånd) allmänt - Förorenade områden allmänt om inventering, sanering och ansvar

Kursen hålls som webbinarium på begäran med två månaders framförhållning.

Antal dagar: 1 Pris: 5,900 kr Kursledare: Camilla Landén  

ARBETSMILJÖLEDNING

Grundkurs ISO 45001:2018  

Denna utbildning bygger på den nya internationella standarden ISO45001 och syftar till att effektivisera er organisation genom att minska kostnader och ohälsa samtidigt som ni ökar medarbetarnöjdheten och undviker lagbrott. Tillsammans går vi igenom praktikfall blandat med teori och hur ni på ett effektivt sätt systematiserar arbetsmiljöarbetet.  

 Innehåll • De tre dimensionerna av arbetsmiljö – fysisk, organisatorisk och social • Arbetsmiljöledning – enligt ISO 45001 – innehåll, struktur och krav • Skillnaden mellan ledningssystem och standard • Den nya gemensamma standardstrukturen – High Level Structure • Övergångsregler från OHSAS 18001 till ISO 45001 • Skillnader och likheter med ISO 14001, ISO 9001 och svensk arbetsmiljölagstiftning • Utmaningar och möjligheter med den nya standarden

  

Göteborg 9 mars 2020, oktober 2020 Stockholm 27 april 2020, november 2020

Antal dagar: 1 Pris: 5,900 kr Kursledare: Martin Freed  

 


Intern arbetsmiljörevision - ISO 45001:2018  

Denna utbildning syftar till att utveckla din revisionsmetodik och vi går igenom standarden och hur den kan användas på bästa möjliga sätt. Med rätt verktyg så hjälper ISO45001 dig att systematisera, planera och följa upp på ett effektivt sätt.  

  Innehåll • Vad och varför revision? • Internrevisorns roll, kompetens och etiska principer • Översikt - kraven i ISO 45001 • Jämförelse med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 • Vilka är de viktigaste nya kraven att revidera? • Bygga ett effektivt revisionsprogram • Internrevision – enligt nya ISO 19011:2018 • Steg 1: Planera revision • Steg 2: Genomföra revision • Fördjupning: Effektiva intervjuer • Steg 3: Dokumentera revision • Steg 4: Följa upp revision • Flera revisionsövningar  

Göteborg 10-11 mars 2020, oktober 2020 Stockholm 28-29 april 2020, november 2020 

Antal dagar: 2 Pris: 10,900 kr Kursledare: Martin Freed 

IATF 16949 - KVALITET INOM FORDONSINDUSTRI

IATF 16949 - Krav & Verktyg  

Du får kunskap om IATF 16949 och hur du praktiskt tillämpar kraven i standarden. Företag som idag levererar till bilindustrin måste i princip vara certifierad enligt IATF 16949. Denna standard ger företag hjälp med att styra upp sina processer så att kundkrav och interna krav uppnås på ett effektivt sätt. Vi kommer att behandla dels standardkraven men även core tools som MSA, SPS och FMEA.  

  

Jönköping 16-17 juni, november 2020 Göteborg september 2020 

  Antal dagar: 2 Pris: 10,900 kr Kursledare: Christos Skodras, Gabriel Bosaeus  

   IATF 16949- Internrevisions-utbildning

Kursen ger deltagarna kunskaper i revisionsteknik, core tools och kraven i IATF för att sedan användas på ett effektivt sätt utföra internrevisioner på det egna företaget. Kursens innehåll speglar de krav som IATF 16949 ställer på internrevisorer. Vi går även igenom vissa vanliga kundspecifika krav. Kursen varvar teori och praktiska revisionsövningar. Utbildningen är utformad så att man uppfyller grundkraven för internrevisorer enligt IATF 16949.  

Jönköping 15-17 juni, december 2020 Göteborg oktober 2020 

Antal dagar: 3 Pris: 15,900 kr Kursledare: Christos Skodras 

   VDA 6.3 Processrevision  

  

En processrevision enligt VDA 6.3 är ett mycket effektivt sätt att genomföra revisioner i verksamheten genom att granska förutsättningarna för att leverera till fordonsindustrin. Metoden bygger på att poängsätta olika delar av organisationen beroende på hur väl man uppfyller kraven i VDA 6.3. Denna kurs ger endast en översiktsbild på hur VDA 6.3 fungerar. Man blir inte certifierad VDA 6.3 revisor efter denna utbildning.  

Göteborg 26-27 maj, november 2020  

Antal dagar: 2 Pris: 10,900 kr Kursledare: Christos Skodras


IATF 16949 - KVALITET INOM FORDONSINDUSTRI

AIAG-VDA FMEA 

FMEA är ett verktyg som används för att analysera effekten av feltyper som kan uppstå i exempelvis produktionsprocesserna eller vid en nykonstruktion av produkt. Du lär dig genom den här utbildningen metodiken för att förutse och förebygga fel.   Stockholm 27 mars, oktober 2020 Jönköping 12 maj, november 2020 Göteborg september 2020  

Antal dagar: 1 Pris: 5,900 kr Kursledare: Ali Kazemi och Christos Skodras 


APQP och PPAP  

Du får kunskap om hur man utför APQP (Advanced Product Quality Planning) och genomför en PPAP (Production Part Approval Process) före tillverkning. APQP och PPAP innebär ett systematiskt arbetssätt för kvalitetsplanering vid framtagning av nya produkter och processer.  

Genom att arbeta med APQP - PPAP ökar du din effektivitet och lär dig hur du arbetar förebyggande för att minimera risker.  

Jönköping 21 april, oktober 2020  

  Antal dagar: 1 Pris: 5,900 kr Kursledare: Christos Skodras  

LIVSMEDEL

Krav för FSMS - ISO 22000 + FSSC 22000 inkl. en kort introduktion till HACCP  

ISO 22000 och FSSC 22000 är internationella standarder för säkrare och effektivare livsmedelsproduktion. FSSC bygger på ISO standarden, som bland annat innehåller krav på ett systematiskt förbättringsarbete och kriterier för hur du ska jobba med HACCP. Kursen tillger dig gedigen kunskap i hur man bör tänka för att kunna implementera och förvalta ett FSMS (Food Safety Management System).  

  

Göteborg 18-19 maj Stockholm september 2020 

Antal dagar: 2 Pris: 10,900 sek Kursledare: Robert Orgren  

Läs mer om FSSC 2000 och ISO 22000 här!


HACCP (Nyhet!)

Arbetsmetoden HACCP tillåter dig att få kontroll över potentiella faror i produktionen av livsmedel, genom att göra kvalificerade bedömningar och systematiska kartläggningar av processen. Genom att gå kursen får du en djupgående förståelse för arbetssättet och det bakomliggande regelverket. Tillämpning av HACCP är ett EU-krav.Göteborg 11-12 maj, oktober 2020 Antal dagar: 2 Pris: 10,900 kr Kursledare: Robert Orgren

 


Internrevision av FSMS 

  

Att kunna använda interna revisioner som ett effektivt verktyg. Interna revisioner är ett krav för att få och bibehålla certifikat enligt ISO 22000 och FSSC 22000. Med rätt utbildning blir interna revisorer förbättringsagenter som driver ledningssystemet och arbetet med livsmedelssäkerhet framåt. Utbildningen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en nyckelroll i företagets interna revisionsverksamhet.  

 

Göteborg 28-29 april, december 2020 Antal dagar: 2 Pris: 10,900 kr Kursledare: Robert Orgren  

 

 

SPÅRBARHET & HÅLLBARHET - SKOGSINDUSTRI

FSC® - Kurspaket (kan delas upp) - FSC® CoC - Införa FSC® CoC - Internrevision FSC® CoC

Kurserna tas med fördel i kombination, men kan också tas var för sig. Första dagen är en grundläggande kurs med genomgång av kraven i FSC®-standarden för Chain of Custody baserad på praktiska övningar. Du får även kunskaper både gällande bakgrunden och grundläggande principer. Andra dagen fördjupar vi oss i införandet av FSC® STD 40-004 standarden samt ytterligare krav som man ska känna till som ansvarig för ett Chain of Custody-system. Sista dagen är ett komplement särskilt anpassat till dig som ska genomföra internrevisioner.

Göteborg 22-24 april, november 2020

Antal dagar: 3 Pris: 15,900 kr  

Antal dagar: 2 Pris: 10,900 kr

Antal dagar: 1 Pris: 5,900 kr 

Kursledare: Fredrik Cederqvist 

KVALITET - JÄRNVÄGSINDUSTRI

Kvalitetsledningssystem inom Railway (IRIS)  Du kommer att lära dig alla väsentliga uppgifter om IRIS-certifieringsprocessen, korrekt tolkning och förståelse av kraven i IRIS, samt dess specifika bedömningsmetod på ett övergripande sätt. Du får tips och praktiska lösningar om hur du introducerar IRIS-standarden effektivt för ditt företag.Tillfället syftar bland annat också till att träna processorienterad revision, att öva de interna revisorernas korrekta beteende och fördjupa din nya kunskap genom många övningar.  

   


Stockholm 3-4 mars, november 2020  

Antal dagar: 2 Pris: 10,900 kr  

Kursledare: Mikael Lindström/Thomas Brandin  

 

Håll dig uppdaterad om våra utbildningar med vårt nyhetsbrev!  


 Inspireras. Utvecklas. Implementera.

Ta del av våra utbildningar och utveckla er kunskap om standarder och hur dessa kan implementeras på just din organisation - på det mest effektiva sätt.  

  • Ett certifierat kvalitetsledningssystem visar att ni tar frågor som kvalitet och kundtillfredsställelse på största allvar. 
  • Genom våra erfarna revisorer hjälper våra utbildningar företag och organisationer att implementera sin kvalitetsledning när det gäller kvalitetsarbetet och ledningssystem.  
  • För vem? Kurserna riktar sig till dig som vill ha en praktisk förståelse för innebörden av era befintliga eller potentiellt framtida standarder.
  • Alla våra kurser kan skräddarsys för just dig och ditt företag, helt anpassat efter era behov och önskemål.  
  • Organisationers kvalitetsansvarige handskas ofta med utmaningar i att ledningssystem och kvalitetsfrågor fungerar som en integrerad och naturlig del av verksamheten. Genom våra utbildningar hjälper vi till med att öka chanserna till naturlig implementering.  
  • Alla våra kurser kan även hållas på engelska / All courses can also be held in English  

Medlem i FKG? Det ger dig 20% rabatt på våra utbildningar! Ange medlemsskap vid anmälan. Fyll i anmälningsformuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan. Allt för att du ska få ut så mycket som möjligt av våra utbildningstillfällen!

Denna blankett samlar information som använder för att kontakta dig gällande våra kurser och skicka uppdateringar om kampanjer, specialerbjudanden och nyheter. Vi delar inte eller säljer din personliga information. Du kan när som helst avbryta prenumerationen.

Bureau Veritas Training

Sedan 1828 har vi på Bureau Veritas hjälpt organisationer världen över att utvecklas och effektiviseras genom certifiering, inspektion och rådgivning. Vi hjälper till med att utveckla innovativa lösningar för att minska risker, förbättra prestanda och främja en hållbar utveckling.  

"Utbildningen överträffade verkligen mina förväntningar. Toppbetyg! "  

Global HSEQ Manager på Conecranes om utbildningen Nyheter ISO 9001:2015, ISO 14001:2015  

"Ordning och reda! Bra. Gott om tid för övningar, vilket känns skönt." Anställd på ABB, om utbildningen Grundkurs - ISO9001:2015 och ISO14001:2015  

"Jag är jättenöjd med kursen. Väldigt lärorikt, med mycket möjlighet till diskussioner och förklarande exempel. Mycket roligare och mer levande än jag hade trott på förhand! "  

Deltagare om utbildningen Internrevision ISO9001 &&ISO1400

”Bra presentation kombinerad med övning som gör att du funderar på hur det fungerar i verkligheten” 

Deltagare om kursen FSC® – CHAIN OF CUSTODY (COC) – UTBILDNING I TRE STEG 

”Bra att öva på ett praktiskt case och att skriva rapport och avvikelser och sedan gå igenom det. Mycket bra att få den direkta feedbacken.” Deltagare om kursen FSC® – CHAIN OF CUSTODY (COC) – UTBILDNING I TRE STEG  

Sedan 1828 har vi på Bureau Veritas hjälpt företag och organisationer med att utveckla innovativa lösningar för att minska risker, förbättra prestanda och främja en hållbar utveckling.  

Certifiering. Utbildning. Rådgivning. Revision.  

Bureau Veritas Sverige  

www.bureauveritas.se t. 031-60 65 00 Fabriksgatan 13, 41250, Göteborg 

Share on LinkedIn